Джок Полфрийман
Джок Полфрийман / БГНЕС
Калпакчиев пуснал убиеца на Андрей и заради положителната характеристика на БХК
Осъденият на 20 години затвор австралиец Джок Полфрийман попаднал на хора в затвора и станал човек - това би разбрал неизкушеният от юридическата материя, след като прочете мотивите на Софийския апелативен съд и състава, воден от Калин Калпакчиев. Вчера тримата съдии пуснаха 6,6 г. години преждевременно австралиеца, осъден за убийството на 20-годишния Андрей Монов.

Покрусеният баща Христо Монов настоя да види мотивите, за да разбере защо освободиха убиеца на сина му. Съдът ги публикува днес, както обеща. От тях е видно, че едно от най-важните доказателства за правотата на съдебното решение е положителната характеристика, направена на затворника от Хелзинкския комитет и от двама пастори. Освен това съдът не зачита наложените му през годините в затвора наказания за агресия зад решетките. Съдиите ги приемат за вече заличени санкции.

Бащата Монов: Съдът ни се подигра, Калпакчиев и съдийките ще носят нравствен позор

В полза на предсрочно освободения се посочва, че Полфрийман не спрял да работи над себе си. Овладял българския и преподавал английски на съкилийниците. Завършил дистанционно висше. Пазел поведение от 2016 г. насам, от момента, когато вече е можел да пуска жалби за предсрочно освобождаване. Изтъква се и гражданската му активност, заради която е получил куп награди - създаването на Българското затворническо сдружение за рехабилитация, регистрирано от него.

С тези основни аргументи САС отхвърля като неправилно юлското решение на първата съдебна инстанция на СГС.

Така мотивите на съдиите звучат като първокласно написано CV:

"Лишеният от свобода е участвал в трудови, образователни, обучителни дейности и в множество различни обществено полезни прояви. Безусловно всички тези данни следва и се третират от съда като доказателства за поправянето на осъдения. Актуалните доклади от 2018 година и от 2019 година съдържат по същество изцяло позитивни фактически данни за осъдения и неговото поведение в затвора. По отношение на личността на осъдения са изтъкнати единствено и то много добри позитивни данни, с това че е с добри комуникативни умения, лидерска нагласа, толерантен към останалите, любознателен, с изявени интереси в различни области, активен, инициативен, последователен и упорит при реализация на целите си, сензитивен и реактивен към социалната среда, добронамерен и отзивчив като цяло, без расови и дискриминационни нагласи. Отбелязана е дейността му в Българското затворническо сдружение за рехабилитация, регистрирано от него. Отбелязано е, че е емоционално и социално зрял. По отношение на самооценката му са дадени сведения, че тя е реалистична и балансирана, че е наясно със силните и слабите си страни, проявява критичност към слабостите си. По време на престоя в местата от лишаване от свобода е отразено, че не се конфронтира, избягва противопоставяне, диалогичен е, подбира обкръжението си, устойчив е на фрустрация.

Адвокатът на Полфрийман: Освобождават клиента ми, защото се е поправил (ВИДЕО)

.... Конкретните доказателства по делото установяват данни за поправянето на осъдения, които определят по-нататъшния му престой в затвора като неоправдан от гледна точка на легитимната потребност от постигане на целите на наказанието, доколкото по отношение на него те вече следва да се приемат за успешно реализирани. Предвид обстоятелството, че осъденият не е български гражданин, а и с оглед липсата на конкретни данни, които да обусловят необходимостта от това, съдът намира, че прилагането на пробационна мярка в рамките на изпитателния срок не се налага.....

Съдът пусна убиеца Джок Полфрийман предсрочно (ВИДЕО)

.....Апелативният съд съобразява също така и представените и приети като доказателства положителни характеристики, дадени от председателя на Български хелзински комитет, както и от пастор К. и отец П.. Те съответстват на констатациите в докладите от 2018 и 2019 година, доколкото и наблюденията на самата администрация в затвора за личността на осъдения, също са в позитивна насока. Всъщност всичко изразено в обстоятелствената част от самите доклади и становища се явява в известна степен в несъответствие с отразеното в тях отрицателно становище за постановяване на условно предсрочно освобождаване, с аргумент, който според съдът не е убедително защитен, защото не може да се определи като обоснован, че по отношение на осъдения възпитателният процес следва да продължи.Съдът счита, че при тези данни за прояви на осъдения по време на изпълнение на наказанието, които сочат изцяло за положителна промяна у него, може да се приеме убедително, че изпълнението на целите на наказанието е дефинитивно и необратимо постигнато. Преди процесното осъждане осъденият не е имал криминални прояви. И по време на изпълнение на наказанието с поведението си в затвора лишеният от свобода в нито един момент не е разкрил, че може да представлява риск било за останалите лишени от свобода, било за служителите в администрацията или за когото и да е друг, дотолкова, доколкото никоя от неговите прояви не разкрива криминогенен елемент, свързан с насилие или с незачитане на чуждите права или с незачитане на правилата в социума...."