/ МВР Шумен
От тях над 80% се дължат от домакинствата
Към края на декември 2019 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране (т.нар. фирми за бързи кредити), са 2.908 млрд. лв. (2.4% от БВП), съобщи БНБ. Вземанията се увеличават на годишна база с 19.4 на сто (471.7 млн. лв.) и с 4.8 на сто (132.2 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2019 г.

Вземанията по кредити от сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства /НТООД/ нарастват на годишна база със 17.5 на сто (338.6 млн. лв.) до 2.275 млрд. лева. Спрямо края на септември 2019 г. те се повишават с 3.1% (68.2 млн. лв.).

МВФ: Инвестиции в хората и по-силни институции са ключът за България

Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 80.2 на сто в края на декември 2018 г. До 79% в края на същия месец на 2019 г.

В структурата на вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД преобладават потребителските кредити, които са 2.135 млрд. лв. в края на четвъртото тримесечие на 2019 г. Те се увеличават на годишна база с 18% (325.6 млн. лв.) и с 3.1% (64.2 млн. лв.) спрямо края на септември 2019 г.