/ БГНЕС
Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Това е във връзка с решение на Министерския съвет за съставяне на проекта на Закона за държавния бюджет за 2023 г. с дефицит от 3% и анонсираните от министъра на финансите Росица Велкова приходни мерки за постигане на целевия размер на бюджетното салдо,

Предлагат се мерки в областта на фискалния контрол на стоки с висок фискален риск, които имат за цел по-ефективна превенция и противодействие срещу данъчните измами и укриването и невнасянето на данъци.

Въвежда се задължително предварително деклариране на данни за превозите на стоки на територията на България на стоки с висок фискален риск, извършвани с транспортни средства над 3,5 тона.

Предлагат се и мерки относно условията и реда за разплащанията на разпоредителите с бюджет по договори – въвеждане на режим за уведомяване на приходните агенции за предстоящи плащания от бюджета към данъчно задължени лица. Плащанията ще са по сключени договори на стойност над 10 000 лв., както и за предявени на задължените лица изпълнителни листове за над 1000 лв. Този режим е законово развитие на постановките на решение на Министерския съвет за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори, като се разширява и кръгът на задължените лица по това решение. Чрез него ще се въведе още един начин за информиране на публичните изпълнители за наличие на финансови средства в данъчно задължени лица.

Предлагат се и други изменения в разпоредби на ДОПК, обусловени от установени в практиката несъвършенства и непълноти.

Вижте повече в документа: