Цетралната избирателна комисия прие на днешното си заседание условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане, както и на плавателни съдове под българско знаме, и за изготвяне на избирателни списъци.

На така изброените места съответният ръководител или капитанът на плавателния съд образува избирателна секция при наличието на не по-малко от 10 избиратели, настанени в тези заведения или на борда на плавателния съд, изразили писмено или устно желание за гласуване.

Ръководителите на заведенията, домовете и специализираните институции, както и на местата за лишаване от свобода и за задържане, в срок от 48 часа преди изборния ден - до 17.00 часа на 11 ноември 2021 г., следва незабавно да уведомят писмено за образуването на секция кмета на общината, на чиято територия се намира заведението, домът, специализираната институция, мястото за лишаване от свобода и задържане, пристанището, на което домува плавателния съд.
Избирателните списъци за гласуване на изброените места се съставят и подписват от ръководителите на тези заведения съответно от капитаните на плавателните съдове.

В местата за лишаване от свобода и за задържане избирателните списъци се съставят и подписват от съответния ръководител като самоличността на задържаните, спрямо които няма влязла в сила присъда, се установява от личните им дела по предвидения ред в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС).

Не по-късно от 17.00 ч. на 11 ноември 2021 г. ръководителите на заведенията и домовете чрез кмета на общината по местонахождение на заведението или дома уведомяват органите за включените в списъка избиратели с оглед на заличаването им от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на тези списъци на секционните избирателни комисии. Уведомяването се извършва чрез изпращане на копие от изготвения избирателен списък, по телефон, факс или електронна поща. Същото се отнася и за местата за лишаване от свобода и за задържане, както и за корабите.

При определяне на броя на избирателите в лечебните заведения, не се включва броят на избирателите в COVID-19 отделението на съответното лечебно заведение, където се прилагат други правила. Там на членовете на секционна избирателна комисия, която обслужва секция с болни от ковид, се осигуряват: защитен костюм за еднократна употреба, ръкавици, защитен шлем с хирургическа маска или защитна маска тип FFP2/FFP3. Тези пособия се осигуряват за сметка на държавния бюджет и се предоставят на членовете на СИК от общинската администрация.

В лечебните заведения, в които са разкрити две или повече COVID-19 отделения, разположени на различни етажи или в самостоятелни сгради, една секция може да обслужва повече от едно COVID-19 отделение. Ръководителят на лечебното заведение определя обхвата на тази секция. В избирателния списък на образуваната на тези места секция се включват и избиратели от друго COVID-19 отделение, в което броят им е по-малко от 10.

Ръководителят на лечебното заведение следва да определи помещение за работа на секцията във всяко от отделенията, които тя обхваща.
БТА