Приемат заявления за национални доплащания за краве мляко
Приемат заявления за национални доплащания за краве мляко / снимка: Sofia Photo Agency

Приемът на заявления за национални доплащания за краве мляко и за овце майки за 2008 г. започва във всички Областни поделения на ДФ "Земеделие", съобщиха от Фонда. Крайният срок за приемане на документите за финансово подпомагане е 28 ноември тази година.

По схемата за национални доплащания за краве мляко могат да кандидатстват земеделските стопани, които към 31 март 2008 г. са притежавали най-малко 10 тона индивидуална млечна квота за доставки или индивидуална квота за директни продажби на краве мляко. Размерът на доплащането за тон мляко от индивидуалната млечна квота възлиза на 22,68 евро.

Земеделските стопани, които към 1 октомври 2008 г. са притежавали повече от 50 овце майки, регистрирани в системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на НВМС, могат да получат национални доплащания в размер на 16 евро на брой животно.

За национални доплащания могат да кандидатстват физически и юридически лица. Всеки кандидат може да подаде само едно заявление за подпомагане за национални доплащания за краве мляко и овце майки за 2008 г. Нямат право на подпомагане земеделски стопани, които имат публични задължения към държавния бюджет.

Кандидатите за подпомагане подават заявлението лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Земеделските стопани могат да отстранят фактически грешки в подадените заявления по всяко време до одобряване или отказ на плащането.