/ iStock/Getty Images
Процедура за подбор на персонал за три нови социални услуги обяви Община Търговище.

Това са Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, Преходно жилище за деца от 15 до 18 години и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 години. В тях ще се осигурява алтернативна грижа за деца и младежи в риск, включително такива с увреждания и техните семейства, информират от пресцентъра.

Обявени са по четири щатни бройки за социални работници и детегледачи, три щатни бройки за възпитатели, 2,5 щатни бройки за психолози, две за хигиенисти. Търсят се още медицинска сестра, педагог, логопед, рехабилитатор/кинезитерапевт, арттерапевт/трудотерапевт.

Документи за участие се подават в Центъра за административно обслужване на Общината до 10.02.2022 г. Те трябва да са запечатани в плик, с надпис: "За процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.19-0034-C01 "Готови за света". Върху плика се изписват още трите имена на кандидата, длъжността, за която се кандидатства, точен адрес и телефон за връзка. Подборът ще бъде извършен на два етапа - по документи и интервю.

Услугите ще се предоставят по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". Сградите, където ще се помещават те, са изградени и реновирани по Оперативната програма "Региони в растеж" 2014-2020.

Обявлението за подбор, заедно с подробно описание на изискванията за заемане на всяка от длъжностите, са публикувани в сайта на Община Търговище.
БТА