съд
съд / Снимка: Дарик, архив
През 2017 г. в област Стара Загора са приключили делата за 2021 извършени престъпления. Делата за 695 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 834 – с условно осъждане, за 27 – с оправдаване, за 19 с прекратяване, и за 446 – с освобождаване от наказание, информират от НСИ, Териториално статистическо бюро – Югоизток. През 2017 г. обвиняеми са били 1996 лица, оправдани са 20. Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2017 г. е 1 506, като в сравнение с 2016  намалява с 6.2%. Осъдените непълнолетни лица (14-17 години) са 77, или 5.1% от всички осъдени.

През 2017 г. най-голям е броят и съответно относителният дял на общоопасните престъпления – 737, или 48.2% от общия брой на наказаните престъпления. Осъдените за извършването на този вид престъпления са 671. В сравнение с предходната година през 2017 г. се наблюдава увеличение както на броя на престъпленията, така и на осъдените лица за извършени общоопасни престъпления – съответно с 10.0 и 3.4%.

Престъпленията, свързани с наркотици, завършили с осъждане през 2017 г. са 139, а наказаните за тях лица са 111.

Сред престъпленията против собствеността най-разпространени са кражбите на имущество с 67.7% относителен дял от престъпленията против собствеността и 15.8% от общия брой на всички престъпления, завършили с осъждане. С осъдителна присъда са приключили делата за 241 извършени кражби, а осъдените за тях лица са 294.

През 2017 г. за 28 грабежа са осъдени 34 лица. За извършени 42 измами са осъдени 43 лица, или 10.5% от осъдените за престъпления против собствеността.

В област Стара Загора са наказани 102 престъпления против личността (6.7% от всички престъпления, завършили с осъждане). За извършването им са осъдени 94 лица, или 6.2% от общия брой на лицата с влезли в сила присъди през годината.

Сред престъпленията против личността с най-голям брой и относителен дял са причинените телесни повреди, като с осъдителна присъда са завършили делата за 37 престъпления. Броят на осъдените лица за този вид престъпления е 36, или 38.3% от общия брой на осъдените за извършени престъпления против личността.

За трафик на хора с осъдителни присъди са завършили 3 наказателни дела с 4 осъдени лица за този вид престъпления.

Броят на осъдените мъже е 1393, или 92.5% от общия брой на осъдените лица. С най-висок брой и относителен дял са мъжете с влязла в сила присъда във възрастовата група 30-39 години – 28.2% от общия брой на осъдените мъже.

Осъдените жени са 113, като най-голям е делът им във възрастовата група 30-39 години.