/ община Добрич
За последните 11 години
53 лица – 34 младежи и 19 девойки, са били настанени в Наблюдавано жилище в Стара Загора през последните 11 години. От тях, 41 са израснали в социални институции, а 12 са били отглеждани в семейна среда. 

От всички ползватели на услугата 17 са били със завършено средно образование, 29 – със завършено основно образование, 3 – със завършено начално образование, 2 – без завършена степен на образование и 2 младежи – съответно учещи в XII клас и в XI клас – на ресурсно подпомагане. 

През изминалите 11 години на потребителите е оказвано нужното съдействие при търсенето и намирането на подходящо работно място. Към момента на настаняването им  само 8 от младежите са били трудово заети, а 21 души са започнали трайно работа на трудов договор,  други 18 души са имали ангажименти по трудови правоотношения, макар и да са били непостоянни и спорадични. 

Услугата „Наблюдавано жилище” в Стара Загора, разполага с две самостоятелни жилища, всяко от които е с капацитет 4 места.

„Наблюдавано жилище” – гр. Стара Загора, е форма на предоставяне на социални услуги за оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот; както и за осъществяване превенция на настаняването на такива лица в специализирана институция. Тази социална услуга подкрепя и млади хора от общността, попаднали в рискова житейска ситуация или състояние на бедност, неподкрепени от страна на своето семейство или близките си. Услугите са основани на базисни принципи в социална работа, при прилагане на индивидуален подход и са съобразени с конкретните потребности на всеки неин потребител, във връзка с което се изработват концепции за предоставяне на услуги в краткосрочен или дългосрочен план.