Стара Загора
Стара Загора / община Стара Загора
Сдружение “Самаряни” е с нов договор за предоставяне на социалната услуга „Наблюдавано жилище” – Стара Загора.

Социалната услуга „Наблюдавано жилище“ е разкрита като делегирана държавна дейност  от април 2010 година. Оттогава, вече девет години, Сдружение „Самаряни“, като доставчик на социални услуги, управлява и предоставя тази услуга в рамките на обхвата на три последователни тригодишни договора, сключени с Община Стара Загора, след провеждане на съответни конкурсни процедури. Това успешно партньорство ще продължи и през новия период 2019 - 2022 г.,  в рамките на четвърти пореден договор.

„Наблюдавано жилище” – гр. Стара Загора, е форма на предоставяне на социални услуги за оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот; както и за осъществяване превенция на настаняването на такива лица в специализирана институция. Тази социална услуга подкрепя и млади хора от общността, попаднали в рискова житейска ситуация или състояние на бедност, неподкрепени от страна на своето семейство или близките си. Услугите са основани на базисни принципи в социална работа, при прилагане на индивидуален подход и са съобразени с конкретните потребности на всеки неин потребител, във връзка с което се изработват концепции за предоставяне на услуги в краткосрочен или дългосрочен план.

Услугата „Наблюдавано жилище” разполага с две самостоятелни жилища, всяко от които е с капацитет 4 места. През последните 9 години, за периода м. април, 2010 г. - м. март, 2019 г., в услугата са били настанени общо 44 лица – 28 младежи и 16 девойки. От тях, 35 са израснали в социални институции, а 9 са били отглеждани в семейна среда.

От всички ползватели на услугата 12 са били със завършено средно образование, 26 – със завършено основно образование, 2 – със завършено начално образование, 2 – без завършена степен на образование и 2 младежи – съответно учещи в XII клас и в XI клас – на ресурсно подпомагане.
През изтеклите 9 години, на потребителите е оказвано нужното съдействие при търсенето и намирането на подходящо работно място. Към момента на съответното им настаняване, само 4 от младежите са били трудово заети, а за упоменатия по-горе период, 19 души са започнали трайно работа на трудов договор, а други 8 души са имали ангажименти по трудови правоотношения, макар и да са били непостоянни и спорадични. Младежите са били информирани и подробно запознати с възможността да кандидатстват за общинско жилище. При заявено желание от тяхна страна, им е съдействано за търсенето и намирането на подходяща квартира.

При съществуваща такава необходимост, им е оказана подкрепа за достъп до здравна помощ – извършване на профилактични прегледи, ориентиране в системата от институции, съдействие за подаване на документи за ТЕЛК, и др. Регулярно са осъществявани с тях социални и психологически консултации. Също така, ползвателите са били включвани в различни обучения, тренинги, инициативи, и др. Сега, младите хора от общността могат да ползват услуги с настаняване в “Наблюдавано жилище” - Стара Загора, което се осъществява след подаване на необходимите документи в ДСП по настоящ/постоянен адрес и провеждане на Екипна комисия. На базата на нейното решение се издава заповед за настаняване на лицето или отказ за такова.

Основните дейности, които осигурява Сдружение “Самаряни” чрез услугата НЖ, в подкрепа на младите хора за самостоятелен начин на живот, са: настаняване, изготвяне оценка на потребностите от подкрепа и индивидуален план за работа, информиране и насочване към различни услуги и институции в общността, придружаване при необходимост, социално консултиране, психологическо консултиране, професионално консултиране, юридическо консултиране, провеждане на тренинги и обучения за придобиване на нови знания и умения, както и за развиване на наличните личностни ресурси на настанените в услугата, провеждане на различни инициативи и др.

В “Наблюдавано жилище” - Стара Загора, на младите хора от общността се предоставят и услуги без настаняване. В рамките на предоставяните услуги от НЖ, Сдружение “Самаряни” разширява обхвата на оказваната подкрепа за млади хора, на възраст от 18 до 30 г., които са ползвали социалната услуга или такива от общността, намиращи се в рискова житейска ситуация, без да е наложително осигуряването на подслон. За целта е сформирано Звено за консултиране (ЗК), предоставящо социално-психологическо и професионално консултиране – по предварително разработена програма или по индивидуална заявка; юридическо консултиране – по преценка на екипа и заявена проблематика от юридическата сфера; придружаване – при необходимост и по преценка.

Социалните услуги без настаняване в НЖ за млади хора от общността се основават на принципа на мобилността, чиято основна характеристика е, че екипът на НЖ, в зависимост от конкретните нужди, може да извършва периодични обходи на терен в различни населени места, главно на територията на община Стара Загора, като инициира подходящи формати на срещи, в които да информира и консултира младежите на място.

Обучителни тренинги, в които младите хора, ползващи услуги със или без настаняване,  могат да изберат да се включат, съдържат следните модули: умения за общуване и работа в екип; умения за решаване на конфликти и овладяване на гнева; умения за вземане на решения и мотивация; ефективно себепредставяне; лични граници; отношения в семейството; самооценка; и др.