Извършена е незабавна проверка от експерти на качеството на атмосферния въздух до най-близките жилищни площи
Във връзка с възникналия инцидент на територията на „Арсенал“РИОСВ - Стара Загора извърши незабавна проверка на място, съвместно с експерти от Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда, съобщиха от регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора.

Извършваха се замервания на качеството на атмосферния въздух в 3 точки извън границите на площадката на „Арсенал” до най-близката жилищна зона на града.

При проверката не са установени видими замърсявания на почвите.

До мястото на  инцидента няма водни обекти, които да бъдат засегнати от създалата се ситуация. Резултатите от измерванията на качеството на атмосферния въздух, показват че нямат завишения на замерените показатели.

Ще продължи да се съблюдават стриктно показателите от станциите в региона, с оглед недопускане на замърсяване на атмосферния въздух.