/ iStock/Getty Images
В съответствие с нормативната уредба регулираните дружества от групата на EVN България - Електроразпределение Юг, EVN България Електроснабдяване и EVN България Топлофикация, ще внесат в КЕВР до края на март заявленията си за утвърждаване на нови цени на мрежови услуги, електрическа и топлинна енергия, които да са в сила от 1 юли, съобщиха от дружеството.

EVN ще информира клиентите, които ще купуват своята енергия от свободен пазар от 1 юли

Ценовото заявление на мрежовата компания Електроразпределение Юг ще бъде изготвено на база одобрените в Ценово решение Ц -19 от 1 юли необходими приходи за текущия регулаторен период, индексирани с:

разликата между прогнозните количества пренесена през мрежата енергия и реално достигнатите;

разликата между прогнозната цена, заложена от КЕВР, по която разпределителните дружества купуват енергия за покриване на технологичните си разходи от Българската


независима енергийна борса, и цената постигната на борсовия сегмент „Ден напред“

разликата между прогнозни и реализирани разходи за инвестиции

инфлационен индекс

разходи, отразяващи реалните нива на цените на балансиращата енергия


Ценовото заявление на EVN България Електроснабдяване ще отразява приходите, необходими за обезпечаване на лицензионните задължения на компанията и изпълнението на дейности, възложени й със закон.

Гергана Микова проведе среща с регионалния мениджър на EVN България Робърт Дик

Заявлението ще отрази и всички законови промени в сектора, свързани с процеса на либерализация на електроенергийния пазар в България, както и осигуряване на необходимите средства за изпълнение на държавната политика за енергийна ефективност.

Ценовото заявление на EVN България Топлофикация ще включва:

действащата към момента цена на природния газ на "Булгаргаз" ЕАД за I-во тримесечие на 2020 г.

норма на възвръщаемост на капитала - на база на приетата от регулатора в решение Ц-18/01 юли

разходи, свързани с либерализацията на електроенергийния и газовия пазар,

разходи за балансиране съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия на КЕВР; одобряване на необходимите средства за изпълнение на държавната политика за енергийна ефективност

разходи за закупуване на емисии въглероден диоксид

разходи за достъп до електропреносната мрежа за произведеното количество електрическа енергия.


В случай че до изтичане на срока за подаване на ценовите заявления (31 март) настъпят промени в нормативната рамка, те ще бъдат отразени от дружествата.