/ iStock/Getty Images
Потребителите на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в община Шумен са 132 лица,  за които полагат грижи 39 социални асистенти.

От общинската администрация информират, че има свободни места и желаещите, които отговарят на изискванията, могат да подадат заявления. От социалната дирекция на общината уточняват още, че един социален асистент обслужва минимум двама потребители.

От януари 2021 година в община Шумен стартира новата социална услуга „Асистентска подкрепа“ като държавно делегирана дейност по реда на Закона за социалните услуги. Капацитетът е за 237 потребители, които  да получават почасови грижи в домашна среда, и за асистенти (според броя на потребителите), които да помагат на хора с увреждания.

Над 490 са назначените лични асистенти в Старозагорско

Асистентската подкрепа се предоставя на хора в надтрудоспособна възраст с невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност (без ЕР на ТЕЛК). Деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон, също могат да се възползват от услугата.

Кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“ или да бъдат включени в Механизма за лична помощ, както и лицата, желаещи да заемат длъжностите „Социален асистент“ и „Личен асистент“, могат да подават документи в Шумен, на ул. „Цар Иван Александър“ № 81, етаж 6 всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа.
 
община Шумен