/ Агенция по заетостта
От 11 март проучването на потребностите от кадри, провеждано съвместно от областните администрации в страната и Агенцията по заетостта, е отворено и за работодатели, които доброволно желаят да се включат в него. То е третото поред и първо за настоящата 2019 г. проучване на потребностите на работодателите в България от работна сила. Стартът на инициативата беше даден на 14 февруари сред работодатели от формирана национално представителна извадка.

Голям концерт по проект „Готови за работа” и в Русе

Те са представители на всички сектори на икономиката, различни по статут и големина на предприятието и с териториално разпределение във всички области в страната. По данни на Агенцията по заетостта в рамките на тази статистическа извадка вече над 2200 работодатели подадоха on-line своите анкетни формуляри.

Чрез тях те посочиха кои са най-необходимите умения, които трябва да притежава търсения от тях персонал, както и специалистите със средно и висше образование, които ще търсят през следващите 6 месеца. Успоредно с това работодателите заявяват и потребностите си от работници без специална квалификация, както и такива, изискващи специфична правоспособност.

Същата възможност вече имат и работодатели, които не са попаднали в статистическата извадка, но желаят да заявят какви работници и служители ще търсят през следващите месеци, както и очакванията си за необходимите им специалисти с висше и средно образование след 3 до 5 години.

Набраната информация ще се използва при определяне на приоритетите на областната и националната политика в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта, което ще бъде от полза на всички участници в трудовия пазар и развитието на потенциала на работната сила.

Колективен трудов договор за работещите в две сфери бе подписан в Общината

Агенцията по заетостта очаква поканените за участие в проучването работодатели, които още не са подали своите анкетни формуляри, да се включат активно в оставащия период. Анкетните формуляри за работодателите от извадката и за доброволно участващите фирми и организации ще могат да се попълват до 22 март тази година.

За желаещите работодатели доброволно да се включат в проучването, on-line формулярът е публикуван на официалния сайт на Агенцията по заетостта и може да бъде намерен тук. Работодателите от статистическата извадка получават достъп до анкетния формуляр чрез служителите от бюрата по труда или членовете на работната група към Комисията по заетостта в съответната област.

Проучването се провежда на основание чл. 10 от Закона за насърчаване на заетостта съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области в страната.