/ dariknews.bg/ архив
Със заповед на изпълняващ функцията председател на Окръжен съд – Пловдив Антония Роглева се препоръчва на съдебните състави отлагане на делата, насрочени в открити съдебни заседания през периода 16 – 27 март 2020 г. Участниците в процеса по отложените дела своевременно ще бъдат уведомени.

Изключение са делата, визирани в чл. 329 ал. 3 от Закона за съдебната власт: наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под стража, делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение, искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, делата по несъстоятелност, делата по Закона за защита от домашното насилие, за осиновяване на дете, както и дела, за които законът предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец.

Заради коронавируса Административният съд в Пловдив спира заседанията си за месец        

През посочения период 16 – 27 март 2020 г. при наличие на необходимост, по преценка на съдиите-докладчици, могат да бъдат разглеждани дела в открито съдебно заседание и извън случаите, предвидени в чл. 329 ал. 3 от Закона за съдебната власт.
 
В Окръжен съд – Пловдив са предприети допълнителни мерки във връзка със създадената в страната епидемиологична обстановка и с цел превенция и намаляване на риска от възникване на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания и коронавирусна инфекция /COVID-19/. Осигурени са дезинфекционни препарати, с които допълнително се почистват работните помещения – съдийски кабинети, канцелариите на съдебните служители, съдебните зали и всички общо достъпни пространства, коридори, фоайета, тоалетни и т.н. На входа на Съдебната палата и в санитарните възли е осигурен течен дезинфектант за измиване на ръце, издадени са указания за строго спазване на хигиенни правила.