/ iStock/Getty Images
Максималната средноденонощна концентрация на фини прахови частици под 10 микрона във въздуха в центъра на Перник през юли е 44,69 микрограма /куб.м. Това е с 5,31 микрограма/куб.м под пределната стойност за средноденонощната норма, съобщиха от Общината.

„Топлофикация - Перник“ работи по програма за подобряване на качеството на въздуха

Само един ден е превишен горният оценъчен праг и три дни - долният. Съдържанието на серен диоксид в централната градска част е значително под допустимото. Максималната му средноденонощна концентрация е 55,83 микрограма /куб.м, при пределна стойност 125 микрограма /куб.м.

Шламохранилището на ТЕЦ "Република" е източник и на запрашаване, твърди сдружение "Дишай, Перник"

Не са регистрирани превишения на горния оценъчен праг, а само два дни на долния, който е 50 микрограма /куб.м. Няма замърсяване и с азотен двуокис.