РИОСВ ще проведе срещи за представяне на проекта за защитена зона Добростан
РИОСВ ще проведе срещи за представяне на проекта за защитена зона Добростан / netinfo

Срещи с обществеността за представяне на проекта за заповед на защитена зона "Добростан" ще проведат експерти от регионалната екоинспекция през седмицата. Зоната е част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 по Директивата за опазване на дивите птици.

На 16 декември от 10.30 часа в залата на община Ардино и от 14.30 часа в читалището на село Черноочене ще се проведат срещи със заинтересованите страни за обсъждане на предложените ограничения в проекта на заповед за обявяване на защитена зона "Добростан". На тези срещи с обществеността участие ще вземат експерти от регионалната екоинспекция, представители на съответната общинска администрация, на държавно горско стопанство - Кърджали и държавно лесовъдно стопанство - Женда.

Мястото от НАТУРА 2000 обхваща част от землищата на селата Аврамово, Дойранци, Песнопой, Русалско, Сполука, Китница, Рибарци, Стар читак и Боровица, община Ардино. Новата защитена зона включва в границите си и земи от села в община Черноочене. Това са Средока, Соколите, Безводно, Женда, Мурга, Войново, Небеска, Бакалите, Боровско, Йончево, Комунига и Паничево.

Забраните предложени за обсъждане и одобрение в проектозаповедта имат за цел да допринесат за опазването на различните видове птици, обитаващи тази защитена зона. Ако бъде приета в този вид заповедта с нея ще се забрани изграждането на нови водни електрически централи, използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади, както и премахването на характеристики на ландшафта, при ползването на земеделските земи като такива. Сред предложените забрани са още да не се допуска разрушаване на скални образувания, както и изсичането на дървета с хралупи по тях, като характерно местообитание на някои видове птици.

До 1 януари 2010 г. всички заинтересовани лица могат да представят мотивирани писмени становища, възражения и предложения в Министерството на околната среда и водите и РИОСВ-Хасково по предвидените забрани и ограничения на дейности в защитената зона.