Съдът в Благоевград отмени решение на ОС- Кюстендил за терена на Оздравителното училище
Съдът в Благоевград отмени решение на ОС- Кюстендил за терена на Оздравителното училище / Дарик Нюз,архив

Административен съд- Благоевград отмени решението на Общински съвет- Кюстендил, с което имота на бившето Оздравително училище в Хисарлъка е обявен за частна общинска собственост. Той е 1 721 кв. м., с построени в него сгради и начин за трайно ползване- др. жилищен терен. Делото бе по жалба на Сдружение СПИНОК. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.
"Съображения за настъпила промяна в предназначението на имота не се съдържат и в доклада на кмета на общината за вземане на оспореното решение. Мотивите, че с прекратяване на дейността на училището след закриването му, имотът е престанал да има предназначението си по закон на публична общинска собственост, не съответстват на закона и неговата цел - чл. 45, ал. 2 ЗНП /отм./. Със закриване на образователната институция законът свързва настъпването на други последици като задължение на съответните органи за управление на собствеността - стопанисването му за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности, не и отпадане предназначението на отредените за образователни цели имоти като публична собственост", пише в мотивите към решението на съдия Ваня Вълкадинова.
Друг състав на Административен съд- Благоевград отхвърли жалбата на Сдружение СПИНОК срещу решение на Общински съвет- Кюстендил за продажбата на имот на ул. "Даскал Димитри" №30. Приетата пазарна цена е 118 000,00 лв., съгласно оценката на лицензирания оценител.
"Имотът не е бил включен в годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост и това бе доказано в хода на делото, но според съда е спазен "духа на закона". Ще оспорваме пред ВАС, коментира в писмо до Дарик адвокат Ангел Ангелов.
"Съдът намира, че това решение е валиден акт, постановен от компетентен орган и в кръга на неговите правомощия. Да се отрече правото на общинския съвет, в хода на изпълнение на годишната програма да включва нови имоти, предмет на продажба, по предвидения в ЗОС ред, означава да са ограничи материалната му компетентност до определен момент, което не е духа на закона", пише в мотивите на съдът.