Общински съвет Кюстендил дава съгласие за учредяване на МИГ
Общински съвет Кюстендил дава съгласие за учредяване на МИГ / Дарик- Кюстендил,архив

Докладна записка относно даване съгласие за учредяване на МИГ ще бъде гласувана от Общински съвет Кюстендил.Тя покрива всички села от община Невестино и селата от община Кюстендил без град Кюстендил и е по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР). Интерес към групата имат и народни читалища, фондации, сдружения с нестопанска цел, и други неправителствени организации - юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ, по ЗЧН и ЗК, както и представители на стопанския сектор - юридически лица, регистрирани по Търговския закон (регистрирани на територията на община Невестино и община Кюстендил (без административния център - гр. Кюстендил) и физически лица.
"На 8 юни ще се проведе учредително събрание, затова трябва да гласуваме докладната на сесията на 2 юни, като представител на община Кюстендил съм предложен аз", коментира председателят на Общински съвет Кюстендил Иван Андонов.