Община Дупница
Община Дупница / Маргарита Петрова, Дарик
Община Дупница обяви обществената поръчка за изготвяне на комплексен проект за Регионално депо за неопасни отпадъци, съдържащ Подробен устройствен план и инвестиционен проект. Изработване на подробен устройствен план и разработване на работен проект за Регионално депо за неопасни отпадъци - Дупница са двете конкретни цели на обществената поръчка.

Нови протести в Джерман срещу депото за отпадъци

Стойността й е 60 000 лв., а финансирането ще се извърши от бюджетите на общините в сдружение „Рила еко“, пропорционално на дяловото им участие в Сдружението. Изработването на проекта е с цел община Дупница, като водеща община в Сдружението да кандидатства пред ПУДООС за финансиране изграждането на Регионално депо за отпадъци – клетка, кантар и съпътстващата го инфраструктура.

Боклукът на Дупница ще се депонира в София

При отпускане на финансовата помощ направените разходи ще бъдат възстановени на общините. Регионалният център ще се намира в землищата на селата Джерман и Грамаде. Предвидената площ за изграждане на Центъра е 223,823 дка и е съставена от 9 имота. 30 дни е срока за изготвяне на ПУП, а за работния проект до 60 дни. Офертите ще бъдат отворени на 18 януари.