Съвещание по създаване, отглеждане и стопанисване на тополови култури

Европейските гори няма да забавят затоплянето  на климата
Европейските гори няма да забавят затоплянето на климата / ThinkStock/Getty Images
В Свищов се състоя съвещание по създаване, отглеждане и стопанисване на тополови култури, организирано от Северноцентрално държавно предприятие – Габрово. Участие в съвещанието взеха служители от стопанствата с райони с интензивно развитие на тополово стопанство - ДГС Свищов, ДГС Бяла, ДГС Силистра, ДГС Тутракан, ДЛС „Дунав“ – Русе, ДЛС Каракуз, както и структури към СЦДП, които стопанисват горски разсадници – ДГС Горна Оряховица и ДГС Разград. Срещата се проведе съвместно с инж. Валентин Чолашки, главен експерт в Лесозащитна станция – София, инж. Цветелин Миланов, директор на Северноцентралното държавно предприятие – Габрово, инж. Тодор Бонев – зам. директор и експерти от предприятието. 
 

18 каруци с незаконно изсечени дърва са задържани през септемвриТемите, касаещи тополовите разсадници, създаване на тополови маточници, производство на тополови резници и производство на тополови фиданки бяха представени от инж. Милко Денев, експерт „Възобновяване на горите“ в Централното управление на СЦДП – Габрово. Инж. Мирослав Якимов – началник отдел „Опитна станция“ към ДГС Свищов, запозна участниците със създаването, отглеждането и стопанисването на тополовите култури в предприятието. Представителят на софийската Лесозащитна станция запозна аудиторията с темите, свързани с болести и вредители по тополите. В първия ден на форума лесовъдите от ДГС Горна Оряховица представиха част от дейностите, извършвани в разсадник „Джулюница“ – производство на контейнерни фиданки за залесяване и производство на декоративна растителност.

През втория ден участниците в съвещанието имаха възможност да посетят на терен тополови култури в ивицата дига – бряг край р. Дунав. По-късно бе демонстрирана на практика дейността кастрене на тополови култури. Участниците в двудневната среща посетиха разсадник „Вардим“ към ДГС Свищов, където видяха популетум, тополови маточници и вегетативни тополови фиданки.
 

2905 декара с гори е залесило Северноцентралното държавно предприятие тази година


ДГС – Свищов, териториално поделение на Северноцентралното държавно предприятие, поддържа единствена у нас колекция от 220 вида тополи и 112 вида върби. Стопанството разполага с два държавни горски разсадника с национално значение, на обща площ от 465 дка. Горският репродуктивен материал, който се произвежда в тях е предназначен за залесяване в цялата страна. 

През миналата година в разсадниците са произведени 80 000 фиданки топола, 2 000 броя върба, 70 000 от вида летен дъб, 20 000 бр. червен дъб, 35 000 фиданки акация, от вида гледичия – 15000 бр. и черен орех – 1000 бр.