МИГ Дряново и Трявна в сърцето на Балкана
МИГ Дряново и Трявна в сърцето на Балкана / Община Трявна

Снимки:
МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана

Конференция на тема „Изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и предизвикателствата през 2019 година“ се провежда днес, 27.12.2018 г., от 10:00 до 17:00 часа, в залата на „МИГ – Дряново и Трявна в сърцето на Балкана“. 

Екипът, който организира събитието, е убеден, че активното участие на заинтересованите лица и организации е от изключително значение за реализацията на идеите, заложени при създаването на „МИГ – Дряново и Трявна в сърцето на Балкана“.

„Смятаме, че становищата, които бихте изразили по време на дискусиите в отделните модули на конференцията биха били от полза за общностите в общините Дряново и Трявна. По време на конференцията ще бъде направен преглед на реализираното до момента от нас и ще бъдат представени предстоящите инициативи."

От Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ провеждат обучения за местни лидери

Програма за провеждане на еднодневна конференция на тема:
 
„Изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и предизвикателствата през 2019 година“, 27 декември 2018 г. (гр. Дряново, ул. „Шипка“ № 172, конферентна зала на МИГ „Дряново –Трявна – В сърцето на Балкана“)!

10:00 – 11:00    Регистрация на участниците
11:00 – 12:00    Пресконференция
12:00 – 13:30    Представяне на Подхода Лидер и Подхода Водено от общностите местно развитие и прилагането му на територията на Р. България  и в частност на територията на  МИГ „Дряново –Трявна – В сърцето на Балкана“.
Представяне на мерките, включени в СВОМР, финансирани от Програма за развитие на селските райони и ЕЗФРСР.
13:30 – 14:00    Обедна почивка
14:00 – 15:00    Представяне на мерките от СВОМР, финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси“
15:00 – 15:15    Кафе-пауза
15:15 – 16:00    Представяне на мерките от СВОМР, финансирани от ОП „Иновации и конкурентноспособност“
16:00 – 16:30    Представяне на актуализирана ИГРП за 2018 г.
16:30 – 17:00    Дискусия по представените теми и материали на конференцията.


Нови хоризонти пред Места инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”

Снимки:
МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана

„Тази публикация е изготвена във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-45/30.04.2018г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020" на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони."