/ iStock/Getty Images

34 акта на родители за неизвинени отсъствия от училище на децата им, през учебната 2020/2021 година, наложи кметът на Габрово.

Санкциите са за допуснати без уважителни причини от 30 до 100 отсъствия.

Според Закона за предучилищното и училищното образование, родителите са длъжни да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно образование и на ученика в училище, като уведомяват своевременно детската градина или училището в случаите на отсъствие.

Спират детските за година при пет отсъствия в месеца от училище

Освен това родители, които не запишат децата си, подлежащи на задължително предучилищно или училищно образование, в детска градина или училище, или не осигурят присъствието им тях, също се наказват.

Събраните средства от глоби постъпват в приход по бюджета на съответната община и се разходват само за дейности, свързани с подпомагане на равния достъп, както и за развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

община Габрово