Заседание на Общинския съвет на Добрич
Заседание на Общинския съвет на Добрич / Дарик Добрич
Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Добрич за 2016 г., отчет за изпълнението на сметките за средства  от Европейския съюз за същия период и отчет за състоянието на общинския дълг за 2016 г. приеха на днешното си заседание общинските съветници от Добрич. Докладчикът – финансовият зам.-кмет Елка Димова информира, че уточненият план по приходите и разходите към 31 декември 2016 г. е в размер на 51 903 686 лева, от които за държавни дейности – 30 436 954 лева и за местни дейности – 21 466 732 лева.

Решено: В Добрич сливат шест детски градини в три заради намален брой деца

Съветниците приеха и Информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския съюз и показателите по Закона за публичните финанси за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление” за полугодието на 2017 г. Финансовият зам.-кмет уточни, че  общата субсидия и другите трансфери за държавни дейности от централния бюджет се превеждат ритмично от Министерство на финансите, а усвоените трансфери за държавни дейности към 30.06. 2017 г. са в размер на 15 944 200 лева.

38 милиона лева приходи са реализирали през юли хотелите и къмпингите в Добричко

За полугодието на 2017 г. е усвоена обща изравнителна субсидия за местни дейности от централния бюджет в размер на 1 613 700 лв., средства за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер на 25 725 лв. и целева субсидия за капиталови разходи – 164 683 лв., от която са прихванати 151 440 лв. – невъзстановено авансово финансиране по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците  в регион Добрич.

Изпълнението на данъчните приходи е в размер на 4 259 187 лева, което е 59,84% спрямо годишния план на община Добрич. Изпълнението на разходната част на бюджета за полугодието на 2017 г. е 23 266 028 лв.

Изпълнението на бюджета спрямо уточнени 2017 г.я годишен план е 48,44% за държавни дейности, 58,97% за местни дейности и 36,79% за държавни дейности, дофинансирани с местни приходи.