Присъдиха територии от Ботаническата градина в Балчик на СУ
Присъдиха територии от Ботаническата градина в Балчик на СУ / Валентина Добринчева

Добричкият окръжен съд призна правото на ползване на Софийския университет "Св. Климент Охридски" върху част от терена на Двореца в Балчик с площ от 181 724 кв.м. Тя не включва сградите и прилежащите им територии, разположени на 5 848 кв.м. С това, като въззивна инстанция, отмени и обезсили отчасти решението на Балчишкия районен съд за правото на управление на част от територията на Ботаническата градина.

Добричкият окръжен съд осъжда Държавен културен институт "Културен център Двореца" да предаде на СУ „Св. Климент Охридски" владението върху поземлен имот с площ 120 273 кв.м., включени в имота. Съдът отхвърля искането на университета срещу Министерството на културата за предаване на владението на същия поземлен имот. Разноските по делото трябва да си поделят държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на културата и "Културен център Двореца", плащайки на висшето заведение 8 362 лева.

Предмет на спора е правото на СУ "Св. Климент Охридски" да управлява различни незастроени части от поземлен имот - публична държавна собственост. По делото е установено, че през 1955 г. титуляр на правото на ползване на терена и сградите в района на Двореца в Балчик е българската държава, а Министерството на културата, е получило правото на неговото управление и стопанисване. Оттам са предали впоследствие имота за нуждите на университета, който тогава е бил под тяхно ведомство. През 1978 г. Министерският съвет включва в състава на структурните поделения на Министерството на просветата Софийският университет с Ботаническата градина в Балчик. През 1992 г. министърът на финансите разпорежда Двореца в Балчик да се предаде безвъзмездно за стопанисване и управление на Министерството на културата.

Добричкият окръжен съд приема, че тази заповед е нищожна, защото редът,  по който е извършено разпореждането, е неприложим за държавни имоти, правото на управление, върху които е предоставено на висше учебно заведение. Нищожна е и заповед на министъра на културата от 2001 г. за предаване на имотите на тогавашния АПК „Двореца". Най-късно издаденият административен акт - решението на Министерския съвет от 28.08.2007 г. е оспорен пред Върховния административен съд и е отменен в определени части. От изхода на това дело Добричкият окръжен съд приема, че понастоящем СУ „Св. Климент Охридски" се легитимира с право на ползване върху имота, защото то не е отнето от него и не е предоставено за нуждите на ответника "Културен център Двореца".

Решението на Добричкия окръжен съд може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.