Изплащат 140 000 лева на земеделци от Шабленско по агро-екосхема
Изплащат 140 000 лева на земеделци от Шабленско по агро-екосхема / БДЗП

Близо 140 000 лева ще бъдат изплатени на 11 кооперации и земеделски производители в Община Шабла, опазващи местата за хранене на червеногушата гъска у нас. Това стана възможно в рамките на тестваната в момента в страната ни Пилотна агро-екологична схема, разработена от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в рамките на проект «Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска», изпълняван по програма LIFE+ на ЕС.

След като през  май успешно завърши първата година от пилотната агро-екологична схема, новите споразумения с участниците в нея вече са сключени и предстои тяхното прилагане през следващия есенно-зимен период. В рамките на агро-екологичната схема земеделците се съгласяват да изпълняват различни дейности, целящи подобряване на хранителните местообитания на зимуващите в района червеногуши гъски.

Крайната цел е разработване и приемане на специфична мярка в България, отнасяща се за зимния ареал на световно застрашената  червеногуша гъска, която да стимулира земеделците да прилагат подходящи сеитбообороти и да получават компенсации за загубите от пашата на гъските. Голяма подкрепа през периода на разработване и тестване на агро-екологичната мярка БДЗП получи в лицето на земеделска кооперация КИРИЛОВИ ООД, на чиито земи се провеждаха първоначалните експерименти. Водещи експерти в областта от Кралското дружество за защита на птиците споделиха опит в процеса на работа по създаването и прилагането на пилотната мярка.

Създаването на тази мярка е един от най-съществените приноси на проект «Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска» за местните земеделски производители. През изминалите две години БДЗП въведе друга мярка за «зимуващите гъски», по която бяха изплатени над 2 700 000 евро субсидии за земеделците в страната.