/ ThinkStock/Getty Images
Икономиката трябва да осигури повече и по-качествени работни места, които да задържат младите хора в района
Добричката община ще следва в годините до 2027 г. стратегия за осигуряване на качествена среда за живот и устойчив растеж с развито земеделие и икономика, със съхранена природа, култура и история, предвижда планът за интегрирано развитие на общината през новия програмен период, който Общинският съвет утвърди на свое заседание.

Икономиката трябва да осигури повече и по-качествени работни места, които да задържат младите хора в района. За да бъде преодолян недостигът на кадри, общината ще насърчава със специални мерки 15-29-годишните, които не учат и не работят - с дял 8.5 на сто от населението в района.

Добрич ще има мобилен пункт за управление на риска при бедствия

Развитият туристически сектор по Северното Черноморие осигурява заетост на част от живеещите в Добричката община, но в пандемията прогнозата за близките години остава несигурна.

Очаква се ограниченията в пътуванията да се отразят и на нивата на заетост в общината, което предполага да се предприемат специфични мерки за преквалификация и квалификация на работещите в туризма, предвижда планът.

Стратегическият документ за развитие на Добричката община посочва и нуждата от значими инвестиции до 2027-а за подобряване на техническата инфраструктура, за рехабилитация на системите за обитаване - ВиК, селищната среда, зелената система, транспорта, състоянието на сградния фонд за предоставяне на публични услуги и други.
БТА