/ РИМ-Добрич
Деветчленна комисия, назначена със заповед на кмета проведе свое заседание на 22 октомври за втория етап от конкурса за Директор на Регионалния исторически музей, съобщиха от пресцентъра на Община град Добрич.

Представят книгата „Гласовете от Русе за Добруджа“ в Добрич

Комисията с председател Директорът на дирекция „Хуманитарни дейности“ Дияна Борисова се състои от:


Росица Маркова – Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;
Христина Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ;
Д-р Аксиния Бутева – Началник на отдел „Музеи, галерии и визуални изкуства” в дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“, Министерство на културата;
Доц. д-р Бони Петрунова – Директор на НИМ - София;
Гл. ас. д-р Игор Лазаренко – Директор на РИМ -  град Варна;
Д-р Николай Тодоров - Директор на РИМ -  град Силистра;
Маргарита Ефтимова – Председател на СРС, КТ „Подкрепа“;
Ивелина Василева – Председател на КНСБ.


Вторият етап включваше защита на Концепция за дейността и развитието на РИМ-Добрич и събеседване с кандидатите. До събеседването за длъжността бяха допуснати Добри Павлов Добрев и Надежда Димитрова Иванова.

Съставът за градски шлагери „Добрич“ отбелязва 25-годишен юбилей

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи, защитените концепции и проведеното събеседване, съгласно критериите в Правилата за провеждане на конкурса.

Председателят на комисията запозна всеки кандидат с реда на провеждане на конкурса и в тяхно присъствие бяха отворени пликовете с концепциите. Съгласно Правилата за провеждане на конкурса, окончателната оценка на кандидатите се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията.

Готов е сборникът с докладите от конференцията "Добруджа в края на Първата световна война"

След попълване на оценъчните карти и сумирането на резултатите, класирането от конкурса за директор на Регионален исторически музей е както следва:
 
1. Добри Павлов Добрев -  398 точки - първо място
2. Надежда Димитрова Иванова - 330 точки - второ място


Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи споразумение по чл. 107 в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда с лицето, класирано на първо място, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.