Имотът попада в границите на две защитени зони по Натура 2000, както и в границите на защитена територия
С писмо до началника на Дирекция „Национален строителен контрол“ (ДНСК) министърът на околната среда и водите Асен Личев потвърждава, че в имота за строеж „Хотел“ в местност „Поляните“ край Синеморец, строителните дейности са изпълнени в нарушение на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), без съгласуване по реда на ЗООС и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Спират строежа на хотел над плаж „Бутамята“

Имотът попада в границите на две защитени зони по Натура 2000, както и в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии - Природен парк „Странджа“, съобщиха от МОСВ.

Писмото е изпратено по повод разпореждането на началника на РДНСК-Бургас от август т. г. за спиране на изпълнението на всички строително-монтажни работи на строеж „Хотел“ със заповед, в която се указва задължение строежът да бъде приведен в съответствие с разпоредбите на ЗБР.

Министър Личев информира за несъответствие между одобреното от РИОСВ-Бургас инвестиционно предложение за изграждане на три вилни сгради и издадените разрешения за строеж от главния архитект на Община Царево за обекти Апартаментен хотел блок 1 и блок 2 в същия имот, без проведена процедура по реда на ЗООС и ЗБР.

Прокуратурата подхваща застрояването на Синеморец

В писмото се изтъква обстоятелството, че е налице строеж на обект „Хотел”, за който е пропуснат най-ранният етап за уведомяване на  иректора на РИОСВ за инвестиционното предложение.

За вече извършено строителство без съгласуване по реда на ЗООС и ЗБР, не може допълнително да бъде проведена процедурата по ОВОС по реда на ЗООС, съвместена с оценката по ЗБР, респективно от компетентния орган по околна среда не може да бъде издаден административен акт.

Констатираните несъответствия с екологичното законодателство могат да бъдат преодолени единствено чрез разпоредбите на Закона за устройство на територията.