/ БГНЕС
Министърът на правосъдието Крум Зарков свиква първото заседание на Съвета за криминологични изследвания. Създаването на Съвета като експертно консултативно звено за изучаване на проблемите на престъпността, причините, които я обуславят и разработване на мерки за тяхното предотвратяване и ограничаване, бе сред основните приоритети, обявени от министъра при встъпването му в длъжност, който е и председател на съвета.

Първото заседание ще се проведе на 28 ноември в сградата на МП, дневният ред предвижда конституиране на Съвета, обсъждане на Годишна програма за криминологични изследвания за 2023-а година и точка „разни“. До 25 ноември се очакваха становища и предложения за годишната програма, както и предложения за включване на допълнителни въпроси за разглеждане.

С предна заповед на министър Зарков бе определен и поименният състав на Съвета за криминологични изследвания.

Негови членове са:

Лада Паунова – заместник-председател на Върховния касационен съд
Борислав Сарафов – директор на НСлС и председател на Междуведомствения съвет по чл. 383, ал. 1 от ЗСВ
Мария Павлова – заместник-министър на правосъдието и председателстващ Съвета по изпълнение на наказанията по чл. 32 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
Иван Демерджиев – заместник министър-председател по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи
Петя Петрова – секретар на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
Проф. д-р Петя Шопова – представител на Българската асоциация по криминология
Доц. д-р Атанас Атанасов – председател на Националния статистически институт
Адвокат Иван Георгиев – представител на Висшия адвокатски съвет
Доц. д-р Надежда Йонкова – заместник-директор на Института за държавата и правото при БАН
Проф. дфн Богдана Тодорова – ръководител на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ към Института по философия и социология при БАН.

На страницата на Министерството на правосъдието вече е създаден и функционира специален раздел, на който се публикува информация, свързана със Съвета.
БГНЕС