/ iStock/Getty Images
Ваучерите за почивка ще са с номинална стойност от 210 лв. и ще бъдат издавани само за хората на първа линия в борбата с Covid-19. Това предвиждат текстовете на внесения по-рано днес от депутатите на "Обединени патриоти" и ГЕРБ законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност . С промените се въвежда 9 на сто ДДС за ресторантьорския бизнес и книгоиздаването. Мярката е временна и ще продължи до края на 2021 г.

Според текстовете ваучери ще се осигуряват на лекари, медицински специалисти в лечебните заведения, независимо от формата им на собственост, както и на служителите от регионалните здравни инспекции, центровете за спешна медицинска помощ, Националния център по заразни и паразитни болести, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Агенцията за социално подпомагане и Националното тол управление, които пряко осъществяват дейности, свързани с борба и превенция на разпространението на Covid-19. Предвидени са и глоби за лицата, които използват ваучер не по предназначение, в размер от 500 до 1000 лв., съответно имуществена санкция от две до пет хиляди лева. За изрядността на използваните ваучери за настаняване ще следят оправомощени длъжностни лица от Министерство на туризма, което ще бъде ангажирано с отпечатването на самите ваучери. Отпечатването ще става по предварителна заявка на Министерство на здравеопазването.

Текстовете регламентират ваучерите за настаняване да могат да се ползват еднократно само от вписаните в тях лица за заплащане на почивка с продължителност не по-малко от седем дни. Обектите, в които ще могат да се ползват ваучерите за настаняване, са дружествата, в които едноличен собственик на капитала е НОИ, в болници за рехабилитация и балнеолечебни центрове, собственост на държавата и в почивните бази на министерствата и ведомствата по списък, приет от Министерски съвет, се предвижда в законопроекта.

Лицата, които ще ги ползват, ще се определят от министрите на съответните министерства, ангажирани пряко в борбата с коронавируса. Ваучерите за настаняване ще могат да се ползват в срок до 30 ноември, а обектите, които са ги приели, ще трябва да подават иск в десетдневен срок на месеца, следващ този, в който е използван даден ваучер, за да им бъдат възстановени сумите по тях. Законопроектът предвижда право на възстановяване на стойността на приетите ваучери не по-късно от 20 декември 2021 г.

Отпечатването на ваучерите се извършва по реда на Наредбата за отпечатване на ценни книжа, той задължително съдържа серия и номер, данни за издателя на ваучера, трите имена на получателя, номинална стойност на ваучера, срок на валидност, изрична забрана за връщане на остатъка до номиналната стойност на предоставяния ваучер, най-малко два способа за защита, име, подпис и печат на издателя, се посочва в текстовете.

Предаването на ваучерите ще става с приемно-предавателен протокол по образец, утвърден от министъра на финансите, предвижда законопроектът. Освен това се посочва изрично, че в случаите на установяване на неистински или подправени ваучери - стойността им няма да се възстановява.