/ БГНЕС
Работата по новата антикорупционна комисия продължава и в четвъртък в пленарна зала.

Припомняме, че в сряда (20 септември) народните представители отделиха повече от 8 часа за текстове в Закона за противодействие на корупцията, внесен от ГЕРБ-СДС.

Депутатите решиха да бъде създадена номинационна комисия, която да оценява предложенията за членовете на КПКОНПИ, но поставиха и определени условия за мандатите на членовете.

Депутатите решиха комисията да се състои от трима членове и те да имат един мандат. Комисията ще се председателства на ротационен принцип за по две години от всеки един от членовете, като редът на председателстване ще се определя чрез жребий между тях при встъпването им в длъжност.

За членове на Комисията ще се избират български граждани с високи професионални и нравствени качества, които имат висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност или висше икономическо образование, както и най-малко 7 юридически стаж или 7 години стаж в службите за сигурност и обществен ред. Членовете на Комисията ще се избират от Народното събрание с мнозинство от 2/3 от всички народни представители.

Медийните публикации няма да се приемат за сигнали за корупция по високите етажи на властта

При всеки избор на членове на Комисията ще се сформира нарочна номинационна комисия от петима независими членове - по един член, предложен от Върховния касационен съд, Висшия адвокатски съвет, Министерството на правосъдието, Омбудсмана на Република България и от Сметната палата, като членовете трябва ще да отговарят на определени изисквания - през последните пет години не е бил народен представител, член на ЕП избран от Република България, член на МС или не е заемал длъжност в политическия кабинет на орган на изпълнителната власт, както и няма друго гражданство, не е осъждан за извършено престъпление, независимо от реабилитацията, и не е освобождаван от наказателна отговорност за умишлено престъпление; не е лишаван от правото да заема определена държавна длъжност или да упражнява определена професия или дейност и няма изискуеми публични задължения, надвишаващи размера на минималната работна заплата.

Номинационната комисия ще разглежда мотивираните предложения за членове на Комисията, направени от народни представители или от юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, ще извършва подбор за допустимост и след публична процедура за изслушване и обсъждане ще представя кандидатите на постоянната комисия на Народното събрание, отговаряща за противодействието на корупцията. Правилата за работа на Номинационната комисия ще се приемат от постоянната комисия на Народното събрание, отговаряща за противодействието на корупцията.

Мандатът на членовете на Комисията ще е 6 години и ще започва да тече от датата на встъпването им в длъжност. Членовете на

Комисията ще осъществяват дейността си до конституирането на новия състав на Комисията.

Парламентът заседава извънредно, депутатите започнаха работа по новия Антикорупционен закон 

Председателят на Комисията ще е първостепенен разпоредител с бюджет. Постоянната комисия на Народното събрание, отговаряща за противодействието на корупцията, ще извършва оценка на професионалните и нравствени качествата на всеки един от кандидатите, като при необходимост и със свое решение ще събира допълнителна информация. Освен това номинационната комисия ще трябва да прави препоръчително оценяване.

Новата Комисия за противодействие на корупцията ще трябва да разследва лица, заемащи високи публични длъжности, за корупционни престъпления, конфликт на интереси и несъвместимост на имуществото им с декларираните доходи.

Кръгът на лица, който ще е обект на дейността на комисията, е широк – президент, депутати и евродепутати, министри, конституционни съдии, членове на регулаторни органи и до ръководителите на БЧК и публичните възложители на обществени поръчки.

Комисията се състои от специализирана дирекция „Противодействие на корупцията“, Специализирана администрация, състояща се от дирекция „Превенция на корупцията“; дирекция „Публичен регистър“ и дирекция „Конфликт на интереси“, както и Обща администрация и Инспекторат.

При наличие на законен повод за започване на разследване срещу директора и заместник-директорите на специализирана дирекция "Противодействие на корупцията", както и по чл.212 ал.2 по НПК се уведомява главният прокурор, а той разпределя преписката на прокурор от СГП и на двама следователи от НСлС на принципа на случайния подбор.

Комисията за противодействие на корупцията обсъжда 3 законопроекта за разделяне на КПКОНПИ 

Правомощията на член на Комисията се прекратяват предсрочно при смърт; с решение на Народното събрание, при подаване на оставка; при настъпване на обстоятелства, които водят до обективна невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца; при несъвместимост по чл. 10, ал. 2, ако не са предприети необходимите действия за отстраняването й в едномесечен срок от избирането; при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения; при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по глава осма; при осъждане за извършено престъпление или освобождаване от наказателна отговорност за умишлено престъпление, считано от датата на влизане в сила на присъдата.

Председателят на Комисията получава основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя на Народното събрание. Членовете на Комисията получават основно месечно възнаграждение в размер 80 на сто от възнаграждението на председателя на Комисията.