/ Георги Димитров

Проверка на прокуратурата е констатирала множество нередности, свързани с безопасността на движение по пътната мрежа. Те касаят знаците, маркировката и пътните принадлежности на автомагистралите, скоростните и републиканските пътища от първи клас в цялата страна с оглед изпълнение на всички изисквания за непрекъснато, безопасно и удобно движение.

Проверката е възложена от Върховна административна прокуратура през ноември 2021 на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП). Преписката бе образувана след тежкия пътен инцидент на АМ „Струма“, при който загинаха граждани на РС Македония.

Връщат в Скопие телата на загиналите в трагедията на „Струма“

По време на проверката на автомагистралите, скоростните и републикански пътища в страната от АПИ и ДАБДП са констатирани незадоволителни нива на пътна безопасност. От доклада на ДАБДП, изпратен до ВАП, става ясно, че по всички автомагистрали се наблюдават редица пропуски и несъответствия в управлението на пътната инфраструктура. Акцентите, в т. ч. и за дейностите по поддържане и основен ремонт, са фокусирани върху пътната настилка и нейните експлоатационни качества. По първокласните пътища в страната е констатирано, че организацията на движение е в изключително лошо състояние, както по отношение на експлоатационното състояние на средствата за сигнализиране, така и по отношение на съответствието им с приложимите нормативни документи и стандарти.

Изключително малък брой от пътните знаци и пътната маркировка са поставени съгласно наредбата за сигнализация на пътищата. Това обуславя необходимост от спешни действия за привеждане на организацията на движение на нужното ниво, посочват от ДАБДП. Според данните от проверката по първокласните пътища на Република България съществува огромна разнородност на ограничителни системи за пътища, лоша практика на монтиране на несъвместими елементи на ограничителни системи за пътища (ОСП), както и случаи на неспазване на изискванията на производителя по отношение на монтажа. Налице е и несвоевременна подмяна на несъответстващи и повредени ОСП от страна на администрацията, управляваща пътя, както и лоша практика на неправилно поставени такива.

Коалиционни драми: Премиерът е съгласен парламентът да реши проблема с АПИ

Заключението на ДАБДП за пътните банкети и крайпътно пространство е, че същите не са в добро експлоатационно състояние – има обрасли банкети и наличие на значителна растителност в крайпътното пространство. Наред с горното е установено като системна практика за отвеждането на повърхностните води да се изграждат окопи със сечение, което отново представлява опасност в крайпътното пространство, а в същото време тези съоръжения не са обезопасени с ОСП. Посочена е необходимост от спешни действия за привеждане на организацията на движение по пътищата на нужното ниво. По отношение на пътната настилка от ДАБДП обръщат внимание, че износващият пласт на пътната настилка осигурява едно от най-важните условия за безопасно придвижване - сцеплението. Това е показател, който в процеса на експлоатация се влошава. Съгласно чл.2, ал.2 от Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, администрацията, управляваща пътя, трябва да осъществява превантивно поддържане, което по същество има за цел да удължи експлоатационния живот на пътната настилка, а това от своя страна води до повишаване на сцеплението ѝ.

На база на направения анализ от ДАБДП заключават, че е задължително цялостно подобряване на организацията и управлението на дейностите, свързани с инвестиционния процес и с последващото поддържане на пътната инфраструктура.

Пътностроителният бранш: Има безпрецедентна кампания срещу нас, готови сме за протест

Освен описаните в докладите на контролните органи по проверката констатации и разкрити многобройни случаи на неспазване на приложимите правила, до ВАП не е изпратена информация относно свързаните с тях решения на компетентния орган в съответствие с предоставените му от закона възможности - конкретни мерки и действия, насочени към санкциониране на виновните лица и отстраняване на закононарушенията и последиците от тях. В тази връзка и въз основа на чл.145, ал.1, т.6 от Закона за съдебната власт, ВАП сезира министъра на регионалното развитие и благоустройството, съобразно правомощията му по закон в качеството на централен орган на изпълнителната власт, към който е АПИ, с оглед предприемане на всички законоустановени действия с цел осигуряване на изискуемите условия за непрекъснато и безопасно движение по автомагистралите, скоростните пътища и републиканските пътища от първи клас в страната.

Във ВАП следва да постъпи информация във връзка с предложението в едномесечен срок.