/ БГНЕС
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за енергетиката, които целят създаване на условия за ефективна либерализация на пазара на природен газ и установяване на ликвиден пазар, включително чрез конкретен пакет от мерки за преодоляване на ниската текуща ликвидност.

ВАС разреши строителството на "Турски поток" през България

Създава се конкурентна среда за добивните предприятия, търговците и потребителите на природен газ чрез сключване на сделки на организирано място за търговия с ясни и единни правила и съответни устойчиви ценови сигнали за постигане на справедлива пазарна цена, основана на търсенето и предлагането.

Газът по „Турски поток“ през България тръгва на 1 януари

Освободените количества се закупуват от крайни снабдители или клиенти, присъединени към газопреносната система на България, директно или чрез търговец на природен газ, реши Народното събрание.

За освободените и незакупени количества се провеждат последващи търгове с покачване на цената, съгласно условията и ценовите механизми на споразумението. Количествата са предназначени за клиенти в и/или извън страната.

Теменужка Петкова: Държавата няма да изплаща компенсации заради нарушенията при „Марица Изток 3”

Общественият доставчик предлага за продажба на организирания борсов пазар на природен газ не по-малко от следните количества природен газ: 2220 GWh през 2020 г.; 4281 GWh през 2021 г.; 6342 GWh през 2022 г.;8720 GWh през 2023 г.;11099 GWh през 2024 г. Количествата се освобождават съгласно споразумение за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ.

До 31 декември 2019 г. Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) провежда процедура за утвърждаване на цената, по която общественият доставчик продава природен газ през 2020 г.

Осигурено е финансирането за газовата връзка с Гърция

Въвежда се т.нар. програма "gas release", чрез която общественият доставчик освобождава определени количества газ, съответстващи на определен процент от потреблението за всяка предходна година, с цел да се постигне по-конкурентен пазар.

Предложените норми позволяват плавното и постепенно преминаване от пазар по регулирани цени към организиран пазар на природен газ по свободно договорени цени.
БТА