Новият ГПК влиза в сила от 1 март
Новият ГПК влиза в сила от 1 март / netinfo

Правителството одобри новите такси, които ще се събират от съдилищата по силата на Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Новият ГПК влиза в сила от 1 март тази година.

По искови молби, както и за граждански искове по наказателни дела, ще се събира такса от 4 процента, съответно върху цената на иска и върху уважения иск, но не по-малко от 50 лева. По неоценяеми искове таксата е от 30 до 80 лева.

По молбите за промяна на име ще се събира такса от 15 лева, а при завеждане на молба за развод – 25 лева. При решаване на делото съдът определя окончателен размер в границите между 20 и 50 лева. При допускане на развод по взаимно съгласие таксата ще бъде 40 лева.

Такса от 2 процента се събира върху стойността на всеки дял при постигане на споразумение за имуществени отношения и 2 процента върху тригодишните платежи по споразумението за издръжка.

Таксите по молби за осиновяване стават 25 лева, а при отказ или приемане на наследство – 20 лева.