/ / iStock/Getty Images
Над 6 хиляди са проверките пък в извънболничната и денталната помощ
За периода 1 януари - 30 юни 2021 г. контролните органи на НЗОК и районните здравноосигурителни каси са извършили 2169 проверки в болниците и 6514 проверки на изпълнители на извънболнична медицинска и дентална помощ. Това показва справка за контролната дейност, публикувана на интернет страницата на НЗОК.

Най-често установените нарушения при проверките в болниците са били за неспазени индикации за хоспитализация; неизпълнение на диагностично-лечебния алгоритъм; непълна медицинската документация; отчитане на две последователни хоспитализации на едно и също здравноосигурено лице по терапевтична клинична пътека, когато в хода на лечението се индикира необходимост от оперативно лечение; неосигуряване на пациентите на непрекъснатост на болничната помощ и грижите, както и координация между специалистите, които ги осъществяват; неспазени критерии за дехоспитализация - лечебният процес не е довел до положителни резултати в условията на минималния болничен престой; липса на медицинско заключение при дехоспитализацията за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение; неспазване на изискванията за завършена клинична пътека и др.

Проект предвижда равнопоставеност на пациентите с и без направления

През същия период са били прекратени договори със 17 лечебни заведения по конкретни клинични амбулаторни процедури или клинични пътеки, като основните причини са били липса на необходими специалисти или апаратура, отчетена, но неизвършена медицинска дейност и неизпълнение на изискванията за осигуряване на денонощно обслужване.

В извънболничната медицинска помощ най-често констатираните нарушения са били свързани с неспазване на условията и реда за оказване на медицинска помощ по диспансерно наблюдение; нарушение на изискванията за налично и технически изправно медицинско оборудване и обзавеждане; нарушение на установените изисквания за работа с медицинска документация; неспазване на обявения график в амбулаторията.

Най-честите нарушения в извънболничната дентална помощ са били установени при вида и обема на оказаната; нарушения в критериите за качество при установено несъответствие в орален статус на здравноосигуреното лице и отчетени дейности; нарушения, свързани с посочване на неверни данни в отчетите, изискуеми по договора; налично и технически изправно медицинско оборудване и обзавеждане.

За шестте месеца са били извършени и 40 проверки по жалби на граждани, като в 10 от проверките не са били констатирани нарушения.

 
БТА