съд
съд / Снимка: Дарик, архив
Създават се помощни атестационни комисии към съдилищата
Помощни атестационни комисии към съдилищата ще подпомагат работата на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС. Те ще се състоят от трима редовни и един резервен член, които ще се избират на случаен принцип за всяко конкретно атестиране. Това са част от промените в Закона за съдебната власт, гласувани на първо четене от депутатите днес.

Районният съд в Балчик изготвя препис на Конституцията на Република България

Новите текстове предвиждат още редуциране на предварителното атестиране и намаляване на извънредните атестации, като по този начин видовете им се ограничават до такива за несменяемост, периодични и извънредни. Законопроектът предвижда още отпадане на изискването към кандидатите за младши магистрати за представяне на препоръки от юристи. Когато някой участва в конкурс за повишаване в длъжност или преместване в друг орган на съдебната власт, той трябва да издържи писмения изпит с оценка не по-ниска от много добър „4,50“.

Публикуван е списъкът с допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Районен съд-Плевен

Промените целят и подобряване на правната уредба относно производството по проверка на имуществените декларации. Инспекторатът към ВСС вече ще има право да иска разкриване на данъчна и осигурителна информация.

Христиан Митев защити съдийската колегия във ВСС от Съюза на съдиите

С направените предложения се разширява кръгът от лицата, които могат да бъдат избирани за главен инспектор и инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет, като се предвижда такава възможност за районните съдии и районните прокурори.