/ БГНЕС
С параграф 1 от Преходните и заключителните разпоредби на приетия Закон за държавния бюджет на България за 2019 г., считано от 1 януари 2019 г., Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) от основно звено при Българската академия на науките (БАН) се преобразува в Национален институт по метеорология и хидрология като юридическо лице, чийто ръководител е разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на образованието и науката.

Това се казва в доклад от министъра на образованието и науката относно проект на постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за устройството и дейността на НИМХ. Проектодокументите са публикувани в сайта на МОН за обществено обсъждане до 7 януари 2019 г.

От догодина НИМХ минава към Министерството на образованието и науката

Предвижда се НИМХ да бъде национална научна организация за осъществяване на оперативни дейности в областта на метеорологията, хидрологията и агрометеорологията, както и за научни изследвания, и за научно-приложна, иновативна и образователна дейност. Националният институт по метеорология и хидрология ще бъде и националната хидрометеорологична служба на България.

БАН отрече да се опитва да закрие НИМХ преждевременно

Ръководните органи на НИМХ са Общо събрание на учените, научен съвет и генерален директор, които се конституират и функционират при определени условия и ред. Предвижда се генералният директор да се назначава от министъра на образованието и науката по предложение на научния съвет. Националният институт по метеорология и хидрология ще има общи и специализирани структурни звена с обща численост на персонала 724 щатни бройки.

Дейността на НИМХ ще се финансира със средства от държавния бюджет, със собствени приходи, с проекти и програми, финансирани от Европейския съюз и от други международни организации, както и от безвъзмездно получени средства.

БАН създава Институт за изследване на атмосферата, климата и водите

Институтът ще разполага с имущество, което включва право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, интелектуална собственост, както и други права и задължения.