/ БГНЕС
Днес Европейската комисия взе решение за закриване на две наказателни процедури срещу България в областта на околната среда. Закрита е наказателната процедура за недостатъчно класифициране на територии като специална защитена зона в Рила планина. Решението на Комисията идва след положителна оценка на предприетите категорични действия от Министерството на околната среда и водите за изпълнение на решението на Съда на ЕС по дело С-97/17. 

Припомняме, че с Решение №177 на Министерския съвет от 3 април 2019 г. е приет Списък на защитени зони за опазване на дивите птици (BG0002129 Рила буфер). С класифицирането на новата защитена зона е постигнато 98,2% покритие със Специалната защитена зона от площта на Орнитологично важно място „Рила“ и допълнително включване под защита на над 355 хектара извън нея. След проведеното задължително обществено обсъждане в началото на 2020 г., на 11 март 2020 г. министърът на околната среда и водите издаде заповед за обявяване на защитена зона за птиците „Рила буфер“. Заповедта бе обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 24 от 17 март 2020 г.  По този начин решението на Съда на ЕС беше изпълнено в неговата цялост.

Поради изпълнение на ангажиментите на страната ни днес ЕК взе решение за закриване и на процедурата, отнасяща се до транспонирането на Директива (EС) 2017/845 за изменение на Директива 2008/56/ЕО по отношение на примерните списъци от елементи, които следва да се вземат предвид при подготовката на морски стратегии.

Същевременно Европейската комисия изпрати до България, Франция, Чехия и Полша мотивирано становище за констатирани пропуски в прилагането на изискванията на Директива 91/271 за пречистване на градските отпадъчни води.  Според Комисията България не е осигурила пълно съответствие с някои от разпоредбите на директивата.

В последните 10 години България полага системни усилия за решаването на констатираните в мотивираното становище на ЕК проблеми. Пречистването на отпадъчните води е приоритет в работата на Министерство на околната среда и водите, изпълнението на който изисква значителен финансов ресурс и не малко време за реализация, както и инициатива от страна на ВиК операторите и общините.

Налице е видим напредък в сравнение с края на 2017 г., когато ЕК стартира процедурата за нарушение. За периода до момента България е осигурила канализационна система в 16 големи агломерации, в 16 големи агломерации е гарантирала, че градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи, се подлагат на подходящо пречистване, а в 18 големи агломерации градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи и се изливат в чувствителни зони, се подлагат на по-строго пречистване.

Над 2,3 млрд. лв. от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 са насочени именно към изграждане на ВиК инфраструктура в агломерации с над 10 хил. жители, за които се отнася мотивираното становище. В предходния програмен период успешно са изпълнени 221 проекта в сектор „Води“ с усвоена безвъзмездна финансова помощ в размер на над 2,4 млрд. лв. Изградени/реконструирани са 50 пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ). С инвестиции по ОПОС 2014-2020 са изградени/реконструирани 4 пречиствателни станции с окончателно приключени договори за безвъзмездна финансова помощ.

В процес на изпълнение са 26 бр. договори за безвъзмездна финансова помощ по процедурите „Изпълнение на ранни ВиК проекти“, „Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура“, чието изпълнение е стартирало по ОПОС 2007-2013 г., „Изпълнение на ранни ВиК проекти - компонент 2“, „Изграждане на ВиК инфраструктура“ и „Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на „ВиК“ ЕООД Смолян“, по които се предвижда изграждане/реконструкция на 24 пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ), 4 от тях са вече въведени в експлоатация. В процес на оценка са 2 проектни предложения на ВиК Добрич и ВиК Бургас, по които се предвижда изграждане/реконструиране на 7 бр. ПСОВ.

Сред решенията на днешното заседание на колежа на комисарите на ЕК е и решение за изпращане на официално уведомително писмо до България и Полша, с което счита че не са осигурени достатъчно механизми за съдебно обжалване на мерки в общинските програми в областта на качеството на въздуха. Комисията смята, че гражданите нямат достатъчно възможност да обжалват мерки от общинските програми за качество на въздуха.  Становищeто на Европейската комисия се базира на две дела, приключили със съдебни решения на Софийски и Пловдивски апелативен съд. В рамките на определения срок за отговор България ще се запознае внимателно с констатациите на ЕК и ще представи своята позиция.