/ БГНЕС
На последното за седмицата пленарно заседание депутатите ще обсъдят процедурни правила за избор на нов състав на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Парламентът облекчи изискванията към кандидатите за КЕВР

Мандатът на настоящия състав вече е изтекъл, но, съгласно закона, комисарите продължават да изпълняват своите правомощия до избирането на нови. Проектът на решение предвижда предложенията за председател на КЕВР, както и за четиримата членове - двама със стаж в областта на енергетиката, един в областта на водоснабдяването и канализацията и един икономист, да могат да се правят от народни представители или парламентарни групи.

Предложенията трябва да са в писмена форма, мотивирани и адресирани до енергийната комисия в парламента. Срокът за това е 7-дневен и започва да тече в момента на утвърждаване на правилата за избор в пленарната зала.

КЕВР прие правила за работа на организирания борсов пазар на електрическа енергия

На по-късен етап депутатите от ресорната комисия ще проведат изслушване на кандидатите на открито заседание, а едва след това да преминат към гласуване в пленарна зала. За конкретни имена обаче все още никой не говори.

С промени в Закона за енергетиката парламентът въведе и едно облекчение за бъдещите комисари. В регулатора вече ще могат да влизат експерти с 5-годишен стаж в тази област, а не с минимум със 7, каквото беше предишното изискване.

Председателят на комисията трябва да има не само необходимия стаж, но и да е заемал ръководна позиция в енергетиката или във водния сектор. 
БГНЕС