/ Gulliver/Getty Images
Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в нови и частични избори имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение. Това реши Централната избирателна комисия.

На страницата си ЦИК публикува и реда за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия. Такава може да има на територията на всяко населено място 14 дни преди изборния ден. За целта трябва да има подадени не по-малко от 10 заявления от хора с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват. Друго условие е постоянният им адрес, съответно настоящ адрес, да е на територията на съответното населено място. Заявленията се подават до кмета на общината/кметството/кметския наместник. При подаване на електронното заявление не се изисква подпис.

Кметът на общината уведомява ОИК за броя на подадените заявления. Общинската избирателна комисия със свое решение определя броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия.

На територията на всяка община се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с такава.

Когато на територията на една община има няколко населени места, отделна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се създава за всяко отделно населено място, ако има подадени не по-малко от 10 заявления от избиратели с постоянен адрес на територията на това населено място.

В случаите, когато на територията на общината има повече от едно населено място и са подадени не по-малко от 10 заявления, но недостатъчно за образуване на подвижна секционна избирателна комисия за всяко от населените места, се създава една обща комисия за територията на общината.

Дописвания в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия се допускат до 5 дни преди изборния ден.
БТА