Може да се кандидатства по електронен път по две схеми от европрограми
Може да се кандидатства по електронен път по две схеми от европрограми / Thinkstock/Getty Images

За първи път в България вече е възможно кандидатстването за финансиране по оперативни програми на Европейския съюз да се извършва по изцяло електронен път. Пилотно са отворени две схеми от програмен период 2014 - 2020 г. по оперативните програми "Развитие на човешките ресурси" и "Иновации и конкурентоспособност".

"Електронното кандидатстване не означава само модернизиране на процеса и улеснение за институциите и бенефициентите. То е и гарант за прозрачност на системата и публичните дейности, превенция от корупция", заяви вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, цитиран от БГНЕС.

Кандидатстването по електронен път, което сега се прилага изцяло за програмата за развитие на човешките ресурси и частично за програмата за иновации и конкурентоспособност, надгражда вече съществуващата възможност за електронно отчитане на проектите.

Всяка държава от Евросъюза има ангажимента да разработи и прилага своя информационна система за управление, изпълнение и наблюдение на оперативните програми, съфинансирани от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС. Българската информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС - ИСУН 2020 е създадена по проект на ОП "Техническа помощ" и се управлява от дирекция "Системи за управление на средствата от Европейския съюз" в Министерския съвет.

Системата позволява проследимост по всяка оперативна програма, процедура и договор за предоставяне на финансова помощ. Попълването на данните в нея се извършва пряко от потребителите. При подаване на проектните предложения информацията се попълва от кандидатите и се регистрира от системата за последваща обработка и използване. Всички документи могат да се подават с електронен подпис. Разработени са унифицирани формуляри, които позволяват структуриране на данните и извличане на справки и анализи по различни критерии - по програми, райони за планиране, бенефициенти, кандидати и др.

ИСУН 2020 е предназначена да събира и обработва данни за седемте оперативни програми от новия програмен период 2014 - 2020 г.: "Добро управление", "Транспорт и транспортна инфраструктура", "Региони в растеж", "Развитие на човешките ресурси", "Иновации и конкурентоспособност", "Околна среда", и "Наука и образование за интелигентен растеж".

Двете пилотни процедури, по които се извършва електронно кандидатстване, са тази за "Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия" по ОП "Иновации и конкурентоспособност" и процедурата "Независим живот" по ОП "Развитие на човешките ресурси". Целта на първата процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.

В рамките на схемата "Независим живот" всички общини и районите на общини в партньорство с доставчици на социални услуги ще могат да кандидатстват с проекти в размер от 80 000 до 500 000 лева за подкрепа на мерки, насочени към развитие на интегрирани услуги в общността или в домашна среда за социално включване на хората с увреждания и лица в невъзможност за самообслужване.

Системата ИСУН 2020 е достъпна в Интернет на адрес: https://eumis2020.government.bg/.

Източник: БГНЕС