/ Дарик Враца, архив
През месеците юли и август, когато голяма част от жителите на региона, пребиваващи в страната и чужбина, ползват отпуск и се завръщат в областта, традиционно се увеличава броят на заявленията за подмяна на документите за самоличност. По тази причина в сектор „Български документи за самоличност” е създадена организация за ритмично обслужване на гражданите, посещаващи гишетата.

За тяхно улеснение ПОС-терминалното устрайство в паспортната служба вече приема всички видове банкови карти, без значение дали са издадени от българска или чужда банка.
 
От 1 януари до 30 юни 2018 г. са издадени 3180 лични карти – с бърза услуга – 979 броя, с експресна услуга – 139, а с обикновена услуга 2062 лични карти. 2279 е броят на издадените за 6 месеца свидетелства за управление на МПС. От тях с бърза услуга 963, а с обикновена услуга са издадени 1316 шофьорски книжки. Общият брой на издадените паспорти е 1969, като 1544 са с обикновена услуга, 391 с бърза и 34 с експресна.
 
***
Припомняме отговорите на едни от най-често задаваните от граждани въпроси:
 - Кога се издава първата лична карта?
Първа лична карта се издава на лицата, навършили 14-годишна възраст. Тя е със срок на валидност 4 години и е безплатна. Заявлението за нейното издаване се подава в срок до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст.
 
- Ако не е бил спазен срокът за издаване на първа лична карта, налагат ли се глоби?
Да. Съставя се акт за нарушение на единия родител, че не е направил необходимото за снабдяване с лична карта на лице, навършило 14-годишна възраст. Глобата е в размер от 20 до 150 лева.
 
- Връща ли се изтекъл документ?
Да! Българските лични документи се предават на органа, който ги е издал, при: смърт на притежателя; загубване на българско гражданство; установяване, че документът е нередовен; отпадане на основанието за тяхното издаване или ползване; изтичане на тяхната валидност.
 
- Ако старата ми лична карта е безсрочна, необходимо ли е да я подменя с нова?
Не е необходимо!
 
- Какво да предприемем, ако документите ни за самоличност са изгубени или откраднати?
При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български документ за самоличност сте длъжни в срок до три дни да заявите това пред най-близката служба на МВР/РУ по постоянен адрес или съответно в дипломатическите и консулските представителства на Р България в чужбина. Там ще попълните декларация по образец, въз основа на която документа ще бъде обявен за невалиден с цел предотвратяване на злоупотреба с него. В 30-дневен срок следва да предприемете действия за снабдяване с нова лична карта. Ако притежателят сам намери документа си, той е длъжен да се яви в служба “Български документи за самоличност” в ОДМВР или РУ по постоянен адрес и да го представи. Използването на невалиден документ е нарушение и се санкционира.
 
- Какъв е срокът за изпълнение на отделните видове поръчки?
обикновена поръчка се изпълнява за срок до 30 дни.
бърза поръчка за 3 работни дни.
експресна поръчка до 8 работни часа.
ОД на МВР Видин