Извънредно заседание на Асоциацията на ВИК Враца

Заседание на асоциацията на ВиК Враца
Заседание на асоциацията на ВиК Враца / Областна администрация Враца
Областният управител и председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация - Враца Малина Николова проведе извънредно заседание на Общото събрание. На заседанието присъстваха седем от единадесетте членове на Асоциацията, които с 85,63 % от гласовете на членовете съгласуваха и приеха предоставения от ВиК оператора План за опазване на околната среда, включително План за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води и Програма за управление на отпадъците, свързани с предоставянето на услугите, съгласно Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите.

Предварително планираната в дневния ред точка 2, касаеща съгласуване на Плана за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите, не беше подложена на гласуване, поради липса на мандат на представителя на държавата. Мотивите, с които Министерство на регионалното развитие и благоустройството не е предоставил мандат на областния управител да гласува положително, са свързани с непълнотите на плана по т.2 и несъответствието му с договорната уредба, които операторът не е съобразил.

Малина Николова предостави думата на Управителя на „ВиК“ ООД – Враца Ангел Престойски, който поясни причините за непълнотата в Плана за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите на оператора. Той уточни, че планът ще бъде коригиран и предоставен за съгласуване на Общото събрание на Асоциацията на следващото заседание. Съгласувателната процедура ще бъде стартирана непосредствено след одобрението на Бизнес плана на оператора за периода 2017-2021 от Комисията по енергийно и водно регулиране и след финализирането на Регионалните прединвестиционни проучвания за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД гр. Враца.
 
 
Областна администрация Враца