Тракийски университет
Тракийски университет / Тракийски университет
Тракийски университет обявява допълнителен прием по търсени от пазара на труда специалности.

Държавна поръчка:
 • Автотранспортна и земеделска техника – ФТТ – Ямбол
 • Автоматика и компютърни системи – ФТТ – Ямбол
 • Аграрно инженерство
 • Агрономство
 • Агрономство (Етеричномаслени култури)
 • Акушерка – МФ – Стара Загора и Филиал – Хасково
 • Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия – ФТТ – Ямбол
 • Екология и опазване на околната среда
 • Електротехника
 • Зооинженерство
 • Медицинска сестра – МФ – Стара Загора и Филиал – Хасково
 • Медицински лаборант
 • Рибовъдство и аквакултури
 • Технология на храните
Платено обучение в Стопански Факултет:
 • Аграрна икономика и търговия редовно, платено
 • Аграрна икономика и търговия задочно, платено
 • Регионална икономика и управление редовно, платено
 • Регионална икономика и управление задочно, платено
 • Местни финанси редовно, платено
 • Местни финанси задочно, платено
 • ИТ в икономиката редовно, платено
 • ИТ в икономиката задочно, платено
За повече информация се обадете на телефон: 042 699 208; 042 673 021; 0882 552 256; 0889 559 989 или  посетете: www.uni-sz.bg.