/ Thinkstock/Getty Images
Дистанционно ще бъде заседанието на Общинския съвет в Стара Загора, което ще се проведе на 28 октомври от 9 часа. Дневният ред съдържа близо 50 точки.

По предложение на група общински съветници ще бъде разгледана възможността за създаване на специална сметка “Общински жилищен фонд“. Постъпилите финансови средства в нея от продажбата на общински жилища да бъдат разходвани основно за изграждане и/или закупуване на нови такива, както и за основен и/или текущ ремонт на наличния общинския жилищен фонд.

Общинските съветници на Стара Загора подкрепиха проект за ремонт на COVID отделение

Ще бъде приет годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските търговски дружества за 2020г. Основните финансови показатели показват, че осем от дружествата са завършили годината на загуба, а три- на печалба.

По време на двадесет и осмото заседание на местния парламент ще бъдат обсъдени и гласувани  вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2021 година на община Стара Загора.

Старейшините ще разгледат и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара  Загора за периода 2022 - 2024 година.

В четвъртък старейшините ще гласуват План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация Стара Загора .
 
община Стара Загора