комисии Стара Загора
комисии Стара Загора / Община Стара Загора
Ще има пети зам.-кмет, запазва се числеността на администрацията
„Големият обем и разнородна дейност във функциите на Общинска администрация и необходимостта от осъществяване на пряк контрол от страна на ръководството на Община Стара Загора по отношение на дейностите, обуслови формирането на още един ресор на Заместник кмет на общината”. Така кметът Живко Тодоров се мотивира в предложението си до общинските съветници да има още един заместник-кмет.
 
Ресорите на заместниците са:
- „Устройство на територията, строителство и инвестиции”
- „Общинска собственост, стопанска политика и спортни дейности”  
- „Транспорт, чистота и екология“
- „Култура, туризъм и младежки дейности”
- „Образование, здравеопазване и социални дейности”
 
В новия си мандат кметът Тодоров предлага да има и вътрешни функционални и числови преструктурирания на отдели и дирекции, а вътрешните структурни промени са осъществени без промяна на общата численост на Общинската администрация от 359 щатни бройки. Да бъде закрита Дирекция „Административно – правно обслужване“ и да се обособяват самостоятелни отдели: „Правно нормативно обслужване, „Човешки ресурси“, „Административно и информационно обслужване“, „Административно стопански дейности“, е записано в предложението. Предлага се закриване и на  Дирекция „Европейски програми и международно сътрудничество“.  Създава се Дирекция „Инвестиции и Европейски програми“ с два отдела: Отдел „Инвестиции“ и Отдел „Европейски програми и международно сътрудничество“. В Дирекция „Гражданско състояние“ се намаля числеността с 1 щатна бройка.
 
Не са структурирани или са с променени функции и численост, следните отдели:  
 
Отдел „Инвестиции и управление на проекти” от Дирекция „Строителство и инвестиции“ се закрива.  
 
Отдел „Устройство на територията“ преминава в Дирекция „Строителство и инвестиции“ и се увеличава числеността на същия със седем щатни бройки;  
 
Отдел „Стопанска политика“ от Дирекция „Общинска собственост и стопанска политика“ се закрива.  
 
Отдел „Туризъм и спортни дейности“ се закрива и се обособяват: Отдел „Спортни дейности“ и Отдел „Туризъм и младежки дейности“.  
 
Отдел „Екология“ се обособява в Отдел „Екология и гори“ с численост 9 щ.бр.  В Отдел „Регистрация на общинска собственост“ се намаля числеността с 1 щ.бр

Увеличава се числеността на: Звено „Спорт за всички и спортни дейности“ с 4 щ.бр., Звено „Гробищен парк“ с 2 щ.бр., Звено „Градска мобилност“ с 1 щ.бр., Звено „Стопанисване и поддръжка на общински имоти и вещи“ с 2 щ.бр. 8. Намаля се числеността на: Звено „Чистота“ с 14 щ.бр., Звено „Общински пазари“ с 4 щ.бр., Звено „Общинска охрана“ с 6 щ.бр. 9.
 
Закрива се звено „Наеми и рекламна дейност“ и се създава Звено „Управление на общинската собственост и разрешителен режим“ с 13 щ.бр.
 
Предложената структура ще бъде по-ефективна в процеса на управление на административните процеси, смята кметът Живко Тодоров. В нея частично са намалени йерархическите връзки на подчиненост, по-пряко се стига до висшето ръководство, тъй като отделни отдели са организирани и като самостоятелни структурни звена, без да се включват в състава на дирекции.

Новата структурата на общинската администрация ще бъде предложена за одобрение от Общинския съвет на заседанието на 19 декември. Промените трябва да влязат в сила от 1 януари 2020 година