премахване на стари коли
премахване на стари коли / община Стара Загора
Промени в наредба на МОСВ съкращават процедурата за премахване на излезли от употреба автомобили.

След обнародването на промените в Държавен вестник на 8 януари 2021 г., за излязло от употреба моторно превозно средство се счита:

- МПС с прекратена регистрация, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост, за повече от три месеца от датата на прекратяване на регистрацията;

- моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед за повече от три месеца от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

- изоставено регистрирано МПС, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.

Съгласно чл. 36 от Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора е забранено съхраняването на излезли от употреба, изоставени регистрирани или катастрофирали моторни превозни средства по улици, тротоари, площади и междублокови площи.

От местната администрация напомнят, че собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства са длъжни да ги предават на площадки за събиране и временно съхраняване или в центрове за разкомплектоване. Тези автомобили могат да се съхраняват от собствениците им на имоти тяхна собственост.

Излезлите от употреба МПС, които се намират върху общинска или държавна собственост и които не са предадени доброволно от собствениците си в център за разкомплектоване, се транспортират принудително до такъв.Площадката се намира в кв. „Индустриален“ и за нея отговаря фирма „ДК Софтрейд“ ЕООД (бивш „Сплавкомерс“), където собствениците могат да ги потърсят в 14-дневен срок от тяхното отстраняване.

През 2020 година са премахнати 18 излезли от употреба автомобили, при проведени две акции на  паркинги и междублокови пространства в Стара Загора.

Сигнали може да бъдат подавани на безплатния Горещ телефон на Община Стара Загора - 0800 157 37,  както и писмено или по електронен път.