/ ThinkStock/Getty Images
Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за януари 2019 г. е 1 104 лв., за  февруари - 1 118 лв. и за март - 1 179 лева, отчитат от ТСБ-Югоизток.

Включват над 100 безработни в проекти

В сравнение със същия период за изминалата година, средната работна заплата в област Стара Загора нараства със 7.8%, като в обществения сектор нарастването е със 7.7%, а в частния - със 7.2%.
 
В сравнение с останалите области на страната, през първото тримесечие на 2019 г., област Стара Загора е на трето място по показателя средна работна заплата, след областите София(столица) (1 656 лв.) и София (1 139 лв.).
 
През първото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора  е 1 134 лв. и се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. с 0.2%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Административни и спомагателни дейности“ - с 22.9% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 12.4%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейност „Финансови и застрахователни дейности“ с 16.3%.
 
Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на март 2019 г. намаляват с 1.1% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 103.1 хиляди.

Бизнесът предлага математиката отново да бъде задължителна матура

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 10.5% и „Операции с недвижими имоти“ - с 9.9%.

Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в дейност „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - с 23.5%.
 
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“- съответно 33.2 и 12.5%.