документи
документи / Dariknews.bg
Разпространението на пандемията от COVID-19 от началото на 2020 г. предизвика сериозен икономически спад в националната икономика, който рефлектира и върху постъпленията в общинския бюджет на Стара Загора.

Постъпленията от данъчни и неданъчни приходи са с 2 384 хиляди лева по-малко спрямо същия период на предходната година. Отчетените разходи по бюджета на община Стара Загора възлизат на 136 714 752 лева, което е 83.94% от годишните разчети.

Годишните инвестиционни разходи на Община Стара Загора за 2020 г. са в размер на 23 280 хиляди лева. От тях 11 305 хиляди лева са от собствени бюджетни средства и субсидия от централния бюджет и 11 975 хиляди лева от безвъзмездна финансова помощ и съфинансиране по оперативни програми на Европейския съюз. Разходените средства съставляват 39.76 % от планираните за годината, като ниското процентно изпълнение се дължи на получените допълнителни трансфери за целеви разходи в края на годината.

Бюджетът на Община Стара Загора за 2020 година бе в размер на 148 380 хиляди лева. След направени корекции в хода на изпълнението му уточненият план по бюджета на община Стара Загора към края на 2020 година възлиза на 162 876 хиляди лева.

Получените средства през 2020 г. под формата на безвъзмездна финансова помощ по Оперативни програми на Европейския съюз за реализиране на проекти са в размер на 7 722 хиляди лева. Общата сума на приходите по бюджета възлиза на 159 856 хиляди лева, което представлява 98.15 % от планираните за годината приходи.

Събраните собствени приходи/данъчни и неданъчни/ по бюджета на общината възлизат на 44 172 хиляди лева при годишен разчет от 46 429 хиляди лева или 95.1 на сто.

Годишните инвестиционни разходи на Община Стара Загора за 2020 г. са в размер на 23 280 хиляди лева. От тях 11 305 хиляди лева са от собствени бюджетни средства и субсидия от централния бюджет и 11 975 хиляди лева от безвъзмездна финансова помощ и съфинансиране по оперативни програми на Европейския съюз. Разходените средства съставляват 39.76 % от планираните за годината, като ниското процентно изпълнение се дължи на получените допълнителни трансфери за целеви разходи в края на годината.

Данните са част от годишния отчет на кмета Живко Тодоров. Той ще бъде представен и гласуван от общинските съветници на сесията им, която ще се проведе на 28 януари.