/ iStock/Getty Images
Това води до повишаване на средната възраст, която в областта е 44.3 години
311 400 души е населението на област Стара Загора, което представлява 4.5% от населението на България и нарежда областта на 5-то място по брой на населението-непосредствено след област Бургас (409 750) и преди област Благоевград (301 138). В сравнение с 2019 г. населението на областта намалява с 1 996 души, или с 0.6%, отчитат от ТСБ-Югоизток. Данните са към края на 2020 година.

Мъжете са 150 524 (48.3%), а жените 160 876 (51.7%), или през 2020 г. в област Стара Загора на 1 000 мъже се падат 1 069 жени.

Продължава процесът на застаряване на населението, отчитат от статистиката. В края на 2020 г. лицата на 65 и повече навършени години са 70 624, или 22.7% от населението на областта.

Делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Опан (41.0%), Братя Даскалови (28.8%) и Чирпан (26.0%). Най-нисък е делът на възрастното население в общините Николаево (17.6%), Гурково (17.8%) и Стара Загора (20.8%).

Децата до 15 години са 46 861, или 15.0% от общия брой на населението на областта, като спрямо 2019 г. този дял е без промяна, а спрямо 2001 г. - намалява с 0.2 процентни пункта.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в общините Николаево - 25.4%, Гурково – 20.0% и Мъглиж - 17.1% от населението на общината. Общо в 4 общини този дял е под общия за областта, като най-нисък е в община Опан - 6.4%, следвана от община Раднево -12.7%.

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която в област Стара Загора достига 44.3 години в края на 2020 година.

Населението в трудоспособна възраст в област Стара Загора е 181 348 души, или 58.2% от населението на областта. Броят на трудоспособното население намалява с 844 души, или с 0.5% през 2020 г. спрямо предходната година.